Policy för personuppgifter

Version: 2019-01-09

Vi vet att det är viktigt för dig hur din information används och delas. Vi ser till att alla uppgifter som kommer i vår ägo behandlas och lagras korrekt.

Denna personuppgiftspolicy anger de åtgärder vi vidtar för att säkerställa att all information som lämnas till oss hålls säker och konfidentiell och endast används för de ändamål som anges nedan.


Personuppgift

Den enda personliga information vi samlar in är den information du lämnar till oss när du registrerar dig hos oss eller när du kommunicerar med oss via vår webbplats.

Vår webbplats lagrar eller samlar inte in personlig information automatiskt, utan loggar helt enkelt användarens Internetprotokolladress, som automatiskt känns igen av servern. Om du är ansluten till Internet har du en Internet-protokolladress som kan se ut så här: 197.188.58.9.


Information om personuppgiftspolicyn

Detta uttalande beskriver hur Danish Lighting, som personuppgiftsansvarig, samlar in och behandlar dina personuppgifter i samband med användningen av danishlighting.dk och tillhörande och uppkopplade onlinetjänster.

Läs meddelandet noggrant så att du vet hur vi behandlar, använder och lämnar ut dina personuppgifter. Om du har några frågor om Danish Lightings behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@danishlighting.dk

Det här meddelandet behandlar följande ämnen:

 1. Kategorier av personuppgifter och syften
 2. Överföring och överföring av personuppgifter
 3. Djurhållningsperioden
 4. Dina rättigheter
 5. Kontakt
 6. Ändringar av denna förklaring

 

Kategorier av personuppgifter och syften

Vi samlar in och behandlar följande typer av personuppgifter:

 • IP-adress
 • Beteendedata för webbplatsen
 • Information som du har lämnat till oss
 • Kontaktuppgifter

Vi behandlar personuppgifter för följande ändamål och på angiven rättslig grund:

 • Deltagande i tävlingar och evenemang (GDPR Art. 6.1 b))
 • Möjlighet att svara på förfrågningar (GDPR Art. 6.1 b))
 • Hantering av användarprofiler (artikel 6.1 b i GDPR
 • Distribution av nyhetsbrev (GDPR Art. 6.1 a)
 • Hantering av köp (GDPR Art. 6.1 b))

Beteendedata tillhandahålls via vår webbplats och de anslutna och tillhörande onlinetjänsterna. Personuppgifter tillhandahålls endast genom att delta i evenemang, tävlingar eller genom att köpa våra produkter. Du är inte skyldig att ge oss din information. Konsekvenserna av att inte tillhandahålla personuppgifter är att inte kunna delta i tävlingar, kontakta, använda onlinetjänster eller köpa våra produkter.


Utlämnande och överföring av personuppgifter

Personuppgifter kommer att lämnas ut till och delas med följande mottagare på angiven rättslig grund:

 • Ansvarig för utsändning av priser från tävlingar (GDPR Art. 6.1 b)
 • Köp leverans (GDPR Art. 6.1 b)
 • Skattemyndigheter (GDPR Art. 6 a c)

 

Personuppgiftsbiträdets tillgång till personuppgifter

Vi ger våra partners tillgång till personuppgifter, inklusive IT-leverantörer som lagrar och behandlar personuppgifter för vår räkning. Våra partners och leverantörer måste följa Danish Lightings instruktioner för lagring och behandling av personuppgifter. Det är också Danish Lightings ansvar att lagring och behandling sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen.


Djurhållningsperioden

Vi lagrar personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ovanstående ändamål.

 • Användarprofiler lagras tills användaren ber dem att tas bort.
 • Kontaktinformation och information lagras i högst 12 månader från frågans slut.
 • Tävlingsdata lagras i högst 12 månader efter att priset har skickats och mottagits.
 • Inköpsinformation och leveransinformation lagras i högst 6 år efter att köpet skett, enligt bokföringslagstiftningen.

 

Dina rättigheter

Med vissa lagstadgade undantag kan du alltid begära tillgång till dina personuppgifter.

Du kan också be oss att korrigera eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter.

Du kan begära att få de personuppgifter som du tillhandahåller i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format om vår behandling av uppgifter baseras på ditt samtycke eller ett avtal som du har ingått med oss (dataportabilitet).

Vi kommer att radera dina personuppgifter på begäran, såvida vi inte har den rättsliga grunden för att fortsätta behandlingen.

Du har också rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten, till exempel den danska dataskyddsmyndigheten.


Kontakt

Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor om skyddet av dina personuppgifter eller vill utöva dina rättigheter. Du kan kontakta oss på info@danishlighting.dk.

 

Ändringar i meddelandet

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna dataskyddsförklaring.

[Version: 2019-01-09]

Vad letar du efter?

Sök i vårt lampområde nedan.