Försäljningsvillkor och leveransvillkor

1. Omfattning

1.1 Alla leveranser från Danish Lighting ("Säljaren") sker i enlighet med dessa allmänna försäljningsvillkor och leveransvillkor, om inte annat skriftligen överenskommits.
1.2 Vid försäljning av produkter är säljarens skyldigheter gentemot köparen – oavsett dessa försäljningsvillkor – begränsade till de rättigheter som säljaren erhåller från sin leverantör.

2. Anbud, orderbekräftelse etc.

2.1 Erbjudanden görs med en acceptfrist på 8 dagar och kan säljas vidare. Erbjudanden och dokumentation får inte överlåtas av köparen till tredje part. Köparens beställning, acceptans etc. är endast bindande för säljaren efter inlämning av skriftlig orderbekräftelse.

3. Priser

3.1 Prisberäkningen baseras på säljarens prislista som gäller vid tidpunkten för beställningen. Priserna uttrycks exklusive moms, frakt etc., i danska kronor (DKK) och med förbehåll för dokumenterade, betydande förändringar i förhållande till den överenskomna leveransen, som säljaren inte har till sitt förfogande, t.ex. valutakurser, priser från underleverantörer, frakt, tull, skatter och skatter. Eventuell kassarabatt dras av från beloppet exklusive moms.
3.2 Säljaren förbehåller sig rätten att ta ut administrativa avgifter på beställningar under ett visst belopp eller en viss volym, misslyckad körning, specialförpackning, obefogat klagomål och andra liknande frågor. Säljarens prislista för avgifter finns tillgänglig på www.danishlighting.dk
3.3 Säljaren kan när som helst och utan förvarning ändra prislistor för produkter, avgifter, returavdrag etc.

4. Returvillkor

4.1 Det är möjligt att returnera ostmassavaror som köpts från säljaren. Skräddarsydda varor och upphandlade varor returneras dock inte. Förpackning och frakt sker på köparens bekostnad och risk. Retur görs mot ett returavdrag på minst 15% av köpeskillingen och även på de returvillkor som säljaren har fastställt.

5. Kvalitet

5.1 Säljaren levererar en vanlig, bra produkt om inte en annan standard eller kvalitetsbeteckning har överenskommits.

5.2 För alla leveranser reserverar säljaren en marginal på +/- 5% av det angivna antalet enheter.

5.3 Begagnade lampor och reservdelar säljs som av köparen och utan ansvar till säljaren.

5.4 Säljaren ansvarar inte för att produkten är lämplig för köparens avsedda ändamål.

5.5 Ritningar och belysningsberäkningar som tillhandahålls av säljaren är endast för vägledning och därför kan säljaren inte hållas ansvarig för skador eller liknande som orsakas av dessa dokument.

6. Produktinformation och produktförändringar

6.1 Information i produktinformation och prislistor är inte bindande för säljaren. Information i köparens projektmaterial, ritningar, tekniska data och liknande är inte bindande för säljaren om inte detta avtalas skriftligen.

6.2 Förfrågningar om produkternas användning, egenskaper etc. besvaras som vägledande, icke-bindande och i allmän form. Svaren ska ses som allmän vägledning om produkten och inte som konkreta råd om produktens lämplighet för köparens avsedda ändamål.

6.3 Säljaren kan ändra eller upphöra med produkter och specifikationer utan föregående meddelande.

6.4 Säljaren tar under inga omständigheter projektansvar. Avtal som säljaren måste hjälpa till med i samband med rådgivning, testning, support, projektarbete, teknik, installation, montering, starthjälp etc. är endast ett avtal om att säljarens anställda gör en professionellt bra insats, och arbetet faktureras enligt säljarens anställdas tidsförbrukning, oavsett om köparens avsedda resultat, effekt eller effekt har uppnåtts.

7. Leveranstid och leveranstid

7.1 Leverans sker (Ex Works) från det lager där varan är eller skickas hem från säljarens leverantör, såvida inte en annan leveransklausul har överenskommits. Köparens hämtning av varan är inte möjlig, men frakt köps från säljaren. Leverans sker till köparens adress, eller av köparens riktade adress och leverans anses ha gjorts genom överlämnande till transportören, oavsett om han är en extern transportör eller säljarens egna bilar, och köparen är ansvarig för försening och försäkring under transport, såvida inte en annan leveransklausul avtalas. Leveransvillkoren gäller endast inlandsöar i Danmark. Om leveranser medför extra kostnader kommer det att ske på köparens egen bekostnad. Säljaren får fastställa särskilda fraktvillkor.

7.2 Leverans i tid kräver att säljaren har fått all relevant information inom rimlig tid i förväg.

7.3 Om säljaren inte levererar inom ett överenskommet leveransdatum har köparen rätt att fastställa en rimlig slutlig leveransfrist skriftligen. Om köparen avser att säga upp avtalet om leveransen inte sker inom denna period, måste köparen uttryckligen uppmärksamma detta. Om leveransen inte sker inom denna nya tidsfrist kan köparen avbryta den försenade delen av leveransen.

7.4 Om köparen inte säger upp avtalet utan förses med varan har köparen inte rätt till ersättning eller ersättning på grund av förseningen.

8. Förpackning och avsändning

8.1 Lamporna levereras i extra kraftfulla standardförpackningar. Europaller och boxpallar m.m., som faktureras separat till säljaren, faktureras om till köparen.

8.2 Försändelser med bil är beroende av säljaren av tillgången till platsen för lossning med livskraftiga medel. Köparen ansvarar för omedelbar lossning. Eventuell väntetid sker på köparens bekostnad.

9. Skyldighet att utreda och klaga

9.1 När varan tas emot ska köparen omedelbart göra en lämplig grundlig undersökning av varan. Om leveransen är otillräcklig eller defekt måste köparen omedelbart annonsera till säljaren.

9.2 Om köparen senare blir medveten om fel som, trots noggrann undersökning, inte kunde fastställas vid leveranstillfället, måste köparen omedelbart efter att förhållandet har konstaterats annonsera till säljaren.

9.3 Om köparen inte annonserar enligt ovan förlorar köparen rätten att göra anspråk på säljaren i händelse av det defekta förhållandet i fråga.

10. Ansvar för defekter

10.1 Om det finns ett motiverat och lägligt klagomål måste säljaren åtgärda felet genom att byta ut eller åtgärda säljarens val. Reparationer måste ordnas utan onödigt dröjsmål och måste utföras inom rimlig tid. Reparation sker i allmänhet genom utbyte av varan på säljarens bekostnad, med de undantag som anges nedan. På begäran måste köparen skicka den defekta delen eller hela produkten till säljaren för reparation eller utbyte hos Säljaren, och köparen är ansvarig för att ordna sund förpackning och frakt. Om det defekta förhållandet rättas till har köparen inget ytterligare krav mot säljaren vid detta tillfälle.

10.2 Köparen måste bära merkostnader som säljaren ådragit sig för att korrigera defekter till följd av närvaron av produkterna på en annan plats än leveransplatsen. Om någon demontering och installation resulterar i störningar i något annat än produkterna, bärs arbetet och kostnaden för detta av köparen.

10.2.a

Säljaren kan under inga omständigheter vara ekonomiskt ansvarig för försenade leveranser, produktfel eller andra kostnader som leveransen kan ha orsakat.

10.3 Om köparens klagomål visar sig vara omotiverat och säljaren har gjort arbete eller leveranser i samband med reparationsförsök eller har betalat för frakt, har säljaren rätt att fakturera arbetet, leveranserna och andra bilagor till köparen.

10.4 Om säljaren inte uppfyller sina reparationsskyldigheter inom rimlig tid har köparen rätt att fastställa en rimlig tidsfrist för reparation skriftligen. I den mån reparationer inte har utförts inom denna period får köparen efter eget gottfinnande Om felet är betydande kan köparen istället avbryta den defekta delen av leveransen.

10.5 Säljarens ansvar för brist är giltigt i 24 månader från leveransdatumet. När det gäller levererade, utbytta eller reparerade delar skall ansvaret i 24 månader gälla från och med dagen för utbyte, utbyte eller reparation i fråga, men aldrig längre än 24 månader från det ursprungliga leveransdatumet. Slitdelarna är avskalade från ovanstående stycke.

10.6 Byggförsörjningsklausul: För produkter som köper vidareförsäljning enligt AB92 eller ABT93 förblir garantiperioden oförändrad.

11. Ansvarsfrihet

11.1 Följande omständigheter ger upphov till ansvar om de hindrar säljaren från att fullgöra avtalet eller gör utförandet orimligt betungande för säljaren: arbetstvist och andra omständigheter utanför parternas kontroll, såsom brand, krig, mobilisering eller militära kallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutabegränsningar, upplopp och störningar, brist på transportmedel, allmän brist på varor, begränsningar av drivkraften, extraordinära ingripanden genom De eu ropeiska myndigheterna och brister eller förseningar i leveranser från underleverantörer på grund av de omständigheter som avses i denna punkt.

11.2 Om force majeure uppstår med köparen måste köparen täcka säljarens kostnader för att säkra och skydda produkterna, medan force majeure föreligger.

11.3 Om fullgörandet av avtalet hindras i mer än 6 månader på grund av force majeure, har parterna rätt att avbryta den ouppfyllda delen av leveransen utan ersättning.

12. Ansvar för skada på egendom som orsakas av produkterna (produktansvar)

12.1 Säljaren är ensam ansvarig för produktansvar i den mån sådant ansvar är ett resultat av tvingande rättsliga bestämmelser i produktansvarslagen, lag nr 261 av den 20 mars 2007, med eventuella efterföljande ändringar. Säljaren ska inte hållas ansvarig för sakskada om inte föremålet i fråga till sin natur vanligtvis är avsett för icke-kommersiellt bruk och huvudsakligen används av den skadelidande i enlighet därmed. Säljaren är inte ansvarig för skador på den defekta produkten själv eller andra större produkter som den kan ha införlivats i.

12.2 Säljarens ansvar är också begränsat enligt punkt 13 nedan.

12.3 Om en tredje part gör anspråk på en av parterna om produktansvar, ska den parten omedelbart underrätta den andra parten. Köparen måste ersätta Säljaren om säljaren är ansvarig för förluster för vilka säljaren inte är ansvarig gentemot köparen i enlighet med punkterna 12.1 och 12.2.

13. Ansvarsbegränsning

13.1 Ersättning beviljas endast för direkta dokumenterade förluster. Säljaren är inte ansvarig för indirekta förluster, följdskador och liknande, inklusive till exempel köparens rörelseförlust eller förlorade vinst. Ansvarsbegränsningen gäller inte om säljaren har visat grov oaktsamhet. Hänvisning hänvisas till andra ansvarsbegränsningar däri, som gäller utöver denna punkt.

14. Betalning och bibehållande av äganderätten

14.1 Köpeskillingen förfaller vid leveranstillfället. Kvittning kan inte ske om motkravet bestrids av säljaren. Klagomål ger inte köparen rätt att hålla inne betalning för leveranser.

14.2 Om köparen inte betalar i tid uppstår dröjsmålsränta i enlighet med gällande ränte- och avgiftslagstiftning (för närvarande 8 % ränta och 100 DKK i tilläggsavgift).

14.3 Efter eget gottfinnande kan säljaren när som helst kräva att köparen betalar kontant eller ställer säkerhet.

14.4 Säljarens egendom förblir såld tills Säljaren har fått full betalning.

15. Lokal

15.1 Eventuella tvister mellan parterna i samband med avtalet och relaterade frågor måste lösas enligt dansk lag, oavsett lagvalsregler i avtalet. Den internationella lagen om försäljning av varor, lag nr 733 av den 7 december 1988 och Förenta nationernas konvention av den 11 april 1980 om internationella köpeavtal (CISG) skall inte tillämpas. Tvister måste lösas uteslutande vid de danska domstolarna vid domstolen i det distrikt där säljaren har den verksamhetsort som har levererat

Vad letar du efter?

Sök i vårt lampområde nedan.