Villkor

1. Tillämpningsområde

1.1 Alla leveranser från Danish Lighting (”Säljaren”) sker i enlighet med dessa allmänna försäljnings- och leveransvillkor, såvida inget annat skriftligt avtalats.
1.2 Vid försäljning av produkter är säljarens skyldigheter gentemot köparen - trots dessa försäljnings- och leveransvillkor - begränsade till de rättigheter som säljaren får från sin leverantör.

Erbjudande, orderbekräftelse etc.

2.1 Erbjudanden lämnas in med en acceptfrist på 8 dagar och kan säljas igen. Erbjudanden och dokumentation får inte överföras av köparen till tredje part. Köparens beställning, godkännande etc. är endast bindande för säljaren efter att ha lämnat in en skriftlig orderbekräftelse.

Priser

3.1 Prisberäkningen baseras på säljarens prislista som gäller vid tidpunkten för beställningen. Priserna anges exkl. Moms, frakt etc. i danska kronor (DKK) och med förbehåll för dokumenterade väsentliga förändringar i frågor som rör den överenskomna leveransen och som säljaren inte har till sitt förfogande, t.ex. växelkurser, underleverantörspriser, frakt, tullar, skatter och tullar. Kontantrabatt dras av från beloppet exkl. MOMS.
3.2 Säljaren förbehåller sig rätten att ta ut administrativa avgifter i samband med beställningar under ett visst belopp eller volym, misslyckad körning, specialförpackning, omotiverade klagomål och andra liknande frågor. Säljarens prislista för avgifter finns på www.danishlighting.dk
3.3 Säljaren kan när som helst och utan föregående meddelande ändra prislistor för produkter, avgifter, returavdrag etc.

4. Returvillkor

4.1 Det är möjligt att returnera aktuella artiklar som har köpts från säljaren. Men skräddarsydda varor och upphandlade varor returneras inte. Förpackning och frakt sker på köparens bekostnad och risk. Returer görs mot ett returavdrag på minst 15% av köpeskillingen och i övrigt på de villkor som säljaren har ställt för retur.

5. Kvalitet

5.1 Säljaren levererar vanliga, bra varor, såvida inte en annan standard eller kvalitetsbeteckning har överenskommits.

5.2 För alla leveranser reserverar säljaren en marginal på +/- 5% av det angivna antalet enheter.

5.3 Begagnade lampor och reservdelar säljs som köparen äger och utan ansvar för säljaren.

5.4 Säljaren ansvarar inte för huruvida produkten är lämplig för det ändamål som köparen avser.

5.5 Ritningar och ljusberäkningar som tillhandahålls av säljaren är endast vägledande och säljaren kan därför inte hållas ansvarig för skador eller liknande orsakade av dessa dokument.

6. Produktinformation och produktändringar

6.1 Information i produktinformation och prislistor är inte bindande för säljaren. Information i köparens projektmaterial, ritningar, tekniska data och liknande. är inte bindande för säljaren såvida det inte avtalats skriftligen.

6.2 Frågor om produktens användning, egenskaper etc. besvaras på ett vägledande, icke-bindande och allmänt sätt. Svaren måste betraktas som allmänna riktlinjer för produkten och inte som konkreta råd om produktens lämplighet för köparens avsedda ändamål.

6.3 Säljaren kan ändra eller ställa in produkter och specifikationer utan föregående meddelande.

6.4 Säljaren tar inte i något fall projektansvar. Avtal som säljaren måste bistå i samband med rådgivning, testning, support, projektarbete, teknik, installation, montering, starthjälp etc. är endast ett avtal om att säljarens anställda gör en professionellt bra ansträngning och arbetet faktureras enligt säljarens anställdas tidsförbrukning, oavsett om köparens avsedda resultat, effekt eller effekt har uppnåtts.

7. Leverans och leveranstid

7.1 Leverans sker (från fabrik) från det lager där varan är eller tas hem från säljarens leverantör, såvida inte en annan leveransklausul har avtalats. Köparens insamling av artikeln är inte möjlig, men frakt köps från säljaren. Leverans sker till köparens adress eller den adress som anges av köparen och leverans anses ha skett genom överlämnande till transportören, oavsett om han är en extern transportör eller säljarens egna bilar, precis som köparen är ansvarig för försening och försäkring under transport, om inte annat överenskommits. Leveransvillkor gäller endast för fasta öar i Danmark. Om leveranser är förknippade med merkostnader sker det på köparens egen kostnad. Säljaren kan ställa in särskilda leveransvillkor.

7.2 Tidig leverans förutsätter att säljaren har fått all relevant information i rimlig tid i förväg.

7.3 Om säljaren inte levererar inom ett avtalat leveransdatum, har köparen rätt att fastställa en rimlig, slutlig tidsfrist för leverans skriftligen. Om köparen avser att säga upp avtalet om leveransen inte sker före denna tidsfrist, måste köparen uttryckligen meddela detta. Om leverans inte äger rum före denna nya tidsfrist kan köparen avbryta den försenade delen av leveransen.

7.4 Om köparen inte säger upp avtalet, men tar emot de levererade varorna har köparen inte rätt till ersättning eller ersättning i samband med förseningen.

8. Förpackning och frakt

8.1 Lamporna levereras i extra stark standardförpackning. Europallar och lådpallar etc. som faktureras separat till säljaren, faktureras på nytt till köparen.

8.2 Frakt per. bilen är på säljarens sida förutsatt att lossningspunkten är tillgänglig på väg. Köparen ansvarar för omedelbar lossning. Eventuellt. väntetiden är på köparens bekostnad.

9. Skyldighet att utreda och klaga

9.1 När varorna tas emot måste köparen omedelbart genomföra en lämplig grundlig granskning av varorna. Om leveransen är otillräcklig eller defekt, måste köparen omedelbart klaga till säljaren.

9.2 Om köparen senare får kännedom om brister som, trots noggrann granskning, inte kunde fastställas vid leveransen, måste köparen omedelbart efter konstaterandet av saken klaga till säljaren.

9.3 Om köparen inte klagar på det sätt som föreskrivits ovan förlorar köparen rätten att göra ett krav mot säljaren i samband med det bristfälliga förhållandet i fråga.

10. Ansvar för brister

10.1 Om det finns ett motiverat och aktuellt klagomål, måste säljaren åtgärda defekten genom återleverans eller avhjälp efter säljarens val. Avhjälp måste ordnas utan onödigt dröjsmål och måste slutföras inom rimlig tid. Reparation görs vanligtvis genom att byta artikeln till säljarens bekostnad med undantagen nedan. På begäran måste köparen skicka den defekta delen eller hela produkten till säljaren för reparation eller utbyte hos säljaren, och köparen är ansvarig för att ordna korrekt förpackning och frakt. Om den bristfälliga situationen åtgärdas har köparen inga ytterligare anspråk mot säljaren vid detta tillfälle.

10.2 Köparen ska bära ytterligare kostnader som säljaren ådrar sig för att reparera defekter till följd av att produkterna finns på en annan plats än leveransplatsen. Om nödvändigt. demontering och montering innefattar ingripande i andra än produkterna, arbetet och kostnaderna för detta bärs av köparen.

10.2.a

Under inga omständigheter får säljaren bli ekonomiskt ansvarig för försenade leveranser, defekter i produkten eller andra kostnader som leveransen kan ha orsakat.

10.3 Om köparens klagomål visar sig vara omotiverat och säljaren har utfört arbete eller leveranser i samband med reparationsförsök eller har betalat för frakt, har säljaren rätt att fakturera arbetet, leveranser och andra kostnader som uppkommit till köparen.

10.4 Om Säljaren inte fullgör sina reparationsskyldigheter inom rimlig tid, har Köparen rätt att skriftligen ange en rimlig, slutlig tidsfrist för reparation. I den utsträckning reparationer inte har ägt rum före utgången av denna period får köparen, efter eget val: a) låta utföra nödvändiga reparationer och / eller låta tillverka nya delar på säljarens bekostnad och risk, förutsatt att han gör det på ett rimligt och rimligt sätt, kräver lera b) en proportionell rabatt, men inte mer än 15% av det överenskomna köpeskillingen. Om defekten är betydande kan köparen istället annullera den defekta delen av leveransen.

10.5 Säljarens ansvar för fel gäller i 24 månader från leveransdatum. För återlevererade, utbytta eller reparerade delar gäller skadeståndsansvaret i 24 månader, från dagen för utbyte, utbyte eller reparation i fråga, men aldrig längre än 24 månader från det ursprungliga leveransdatumet. Slitdelar berövas ovanstående stycke.

10.6 Leveransbestämmelse: För produkter som köparen säljer i enlighet med AB92 eller ABT93 är tidsfristen för reklamation oförändrad.

11. Urladdning

11.1 Följande omständigheter ger upphov till ansvar om de hindrar Säljaren från att fullfölja avtalet eller gör fullgörandet orimligt betungande för Säljaren: arbetstvister och andra omständigheter utanför parternas kontroll, såsom brand, krig, mobilisering eller militär värnplikt i samma utsträckning rekvisition, beslag, valutarestriktioner, upplopp och oroligheter, brist på transportmedel, allmän brist på varor, begränsningar av makt, extraordinärt ingripande från EU-myndigheter och brister eller förseningar i leveranser från underleverantörer på grund av nämnda omständigheter i denna punkt.

11.2 Om force majeure inträffar hos köparen, måste köparen täcka säljarens kostnader för att säkra och skydda produkterna medan force majeure är närvarande.

11.3 Om fullgörandet av avtalet förhindras i mer än 6 månader på grund av force majeure, har parterna rätt att avbryta den ofyllda delen av leveransen gratis.

12. Ansvar för skador på egendom orsakade av produkterna (produktansvar)

12.1 Säljaren är endast ansvarig för produktansvar, i den utsträckning sådant ansvar följer av obligatoriska lagbestämmelser i produktansvarslagen, lag nr 261 av den 20 mars 2007 med eventuella senare ändringar. Säljaren är inte ansvarig för skada på egendom om inte artikeln i fråga vanligtvis är avsedd för icke-kommersiellt bruk och används huvudsakligen av skadade parter i enlighet därmed. Säljaren ansvarar inte för skador på själva den defekta produkten eller andra större produkter i vilka den kan ingå.

12.2 Säljarens ansvar är också begränsat enligt pkt. 13 nedan.

12.3 Om en tredje part gör krav på en av parterna för produktansvar, ska parten omedelbart meddela den andra. Köparen ska ersätta säljaren om säljaren hålls ansvarig för förluster som säljaren ådrar sig, jfr. 12.1 och 12.2 är inte ansvariga gentemot köparen.

13. Ansvarsbegränsning

13.1 Ersättning tillhandahålls endast för direkta, dokumenterade förluster. Säljaren är inte ansvarig för indirekta förluster, följdskador och liknande, inklusive t.ex. köparens rörelseförlust eller förlorade vinst. Ansvarsbegränsningen gäller inte om Säljaren har visat grov vårdslöshet. Hänvisning görs till andra ansvarsbegränsningar häri, vilka gäller utöver detta avsnitt. 13.

14. Betalning och äganderätt

14.1 Köpeskillingen förfaller till betalning per. leveranstid. Förskjutning kan inte ske om motkravet bestrids av säljaren. Klagomål berättigar inte köparen att hålla inne betalning för leveranser.

14.2 Om köparen inte betalar i tid, kommer dröjsmålsränta att tillkomma enligt den räntesats och avgift som vid varje tidpunkt är tillämplig (för närvarande 8% i ränta och 100 DKK i inkassoavgift).

14.3 Säljaren kan efter eget gottfinnande när som helst kräva att köparen betalar kontant eller ställer säkerhet.

14.4 Den sålda förblir säljarens egendom tills säljaren har fått full betalning.

15. Plats

15.1 Varje tvist mellan parterna i samband med avtalet och frågor som har samband med detta ska avgöras i enlighet med dansk lag utan hänsyn till lagkonflikter där. International Sale of Goods Act, Act No. 733 av den 7 december 1988 och FN: s konvention av den 11 april 1980 om internationella upphandlingsavtal (CISG) ska inte tillämpas. Tvister måste avgöras uteslutande vid de danska domstolarna inför domstolen i det domstolsdistrikt där säljaren har den plats där företaget har levererat.